Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Przegląd piśmiennictwa

 
 
 
Wyniki wczesne i średnioodległe po operacjach pacjentów z kardiomiopatią przerostową
Autorzy: Dominic J. Parry, Robert E. Raskin, Jeffery A. Poynter, Igo B. Ribero, Pietro Bajona, Harry Rakowski, Anna Woo, Anthony Ralph-Edwards
Autor streszczenia: Adam Arendarczyk, Radosław Wilimski
Typ: Kardiochirurgia
Wydawca: Ann Thorac Surg 2015;99:1213–9

Badanie przedstawia 10-letnie doświadczenie jednego chirurga w zakresie chirurgicznej korekcji kardiomiopatii przerostowej ze zwężenie drogi odpływu lewej komory serca (HOMC) oraz czynników wpływających na długoterminowe skutki operacji.

Metodologia

Obserwacja dotyczyła pacjentów operowanych w okresie 2001 – 2011r. Informacje na temat stanu klinicznego i echokardiograficznego pacjentów zebrane zostały poprzez wywiad telefoniczny.

Wyniki

Badaniem objęto 211 pacjentów, u których wykonano miektomię przegrody międzykomorowej w HOMC. Badaną populację podzielono na 2 grupy wiekowe w zakresie płci : mężczyźni 46 ± 13 i kobiety 54 ± 14 lat. W zakresie skali NYHA u 79% pacjentów przed operacją stwierdzono stopień III-IV niewydolności serca, podczas gdy po operacji 84% pacjentów znajdowało się w klasie I-II. W ocenie skali CCS przed operacją 60% pacjentów oceniono na grupę III-IV, podczas gdy po operacji 84% wykazywało objawy klasy I-II. Dowodzi to szczególnej poprawy wydolności mięśnia sercowego po operacji. Zaobserwowano także szczególną poprawę parametrów takich jak: LVOT (64 ± 36 do 5 ± 5 mm Hg, p < 0.001), ciśnienia skurczowego w prawej komorze (36 ± 7.3 do 32 ± 8 mm Hg, p <0.001), wielkości lewego przedsionka (4.6 ± 0.7 do 4.3 ± 0.6 cm, p < 0.001) stopnia niedomykalności zastawki mitralnej (umiarkowana do ciężkiej niedomykalności mitralnej 28% do 3.5%, p < 0.001). Śmiertelność szpitalną po operacji wynosiła 0.5%, 1 rok przeżyło 98.6%, a 5 lat 98.1% pacjentów. Niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi były przedoperacyjna ocena w skali NYHA i CCS w klasie III-IV (p < 0.001, p < 0.05), nowo powstałe migotanie przedsionków (p < 0.001) oraz płeć żeńska (p = 0.03).

Wnioski

Miektomia przegrodowa u pacjentów z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory serca istotnie redukuje objawy chorobowe i obarczona jest niewielkim ryzykiem operacyjnym.
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia