Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Przegląd piśmiennictwa

 
 
 
MIDCAB vs PCI w jednonaczyniowej chorobie wieńcowej: metaanaliza 2885 pacjentów
Autorzy: Antje-Christin Deppe, Oliver J. Liakopoulos, Elmar W. Kuhn, Ingo Slottosch, Maximilian Scherner, Yeong-Hoon Choi, Parwis Rahmanian, Thorsten Wahlers
Autor streszczenia: Adam Arendarczyk, Radosław Wilimski
Typ: Kardiochirurgia
Wydawca: Eur J Cardiothorac Surg (2015) 47 (3): 397-406 doi:10.1093/ejcts/ezu285

W prezentowanej metaanalizie porównano wady i zalety przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) i pomostowania tętnic wieńcowych z dostępu przez torakotomię boczną (MIDCAB) jako dwóch konkurencyjnych metod rewaskularyzacji LAD.

Metodologia

Przeprowadzono metaanalizę randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych (RCTs) oraz badań obserwacyjnych (OTs), dotyczących rewaskularyzacji izolowanego zwężenia LAD. Analizie poddano powikłania pooperacyjne wśród których uwzględniono: poważne niepożądane zdarzenia sercowe i neurologiczne (MACCE), zgon z jakiejkolwiek przyczyny, zawał serca oraz udar mózgu. Efekty leczenia [iloraz szans (OR) lub średnia ważona różnic (WMD), 95% przedział ufności (95% CI)] oceniano przy użyciu modelu mieszanego i modelu efektów losowych. Do badania włączono 2885 pacjentów z 12 badań (6 RCTs, 6 OTs). PCI wykonano u 60.7% (n = 1751), a MIDCAB u 39.3% pacjentów (n = 1126). Wyniki zbiorcze wykazały zwiększoną częstość występowania MACCE po PCI (OR 1,98; 95% CI 1.45-2.69; p <0,0001) 6 miesięcy po zabiegu. Większą szansę rewaskularyzacji docelowej tętnicy obserwowano podczas PCI (OR 2.11; 95% CI 1.00–4.47; P = 0.0295). Nie wykazano różnic w częstości udaru mózgu, zawału serca i zgonu w przypadku obu technik leczenia. Pacjenci poddani PCI wymagali krótszej hospitalizacj (WMD −3.37 dni; 95% CI (−)4.92 - (−)1.81; p < 0.0001).

Wnioski

Podsumowując, obecny przegląd systematyczny wskazuje na przewagę MIDCAB nad PCI w leczeniu izolowanego zwężenia LAD.
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia