Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Przegląd piśmiennictwa

 
 
 
Remodeling lewej komory serca: kwestia kształtu czy objętości?
Autorzy: M. Di Mauro, A. Iacò, S. Bencivenga, D. Clemente, S. Marcon, M. Asif, M. Di Saverio, S. Romano, S. Gallina, M. Penco, A. Calafiore
Autor streszczenia: Adam Arendarczyk, Radosław Wilimski
Typ: Kardiochirurgia
Wydawca: Eur J Cardiothorac Surg (2015) 47 (3): 473-479 doi:10.1093/ejcts/ezu186

Przedmiotem pracy było porównanie długoterminowych wyników klinicznych i echokardiograficznych dwóch strategii chirurgicznego remodelingu lewej komory (LVSR): redukcji objętości bez względu na kształt lewej komory (VR) lub uzyskania stożkowatego kształtu (CS) lewej komory

Metodologia

W okresie od stycznia 1988 roku do grudnia 2012 roku 401 pacjentów poddano LVSR: 107 w strategii VR (1988-2001) i 294 w strategii CS (1998-2012). Ta ostatnia grupa pacjentów miała niższą frakcję wyrzutową (EF) oraz wyższy stopień niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej, z większą częstością występowania nadciśnienia płucnego.

Wyniki

Śmiertelność 30-dniowa wyniosła 6,0%. Średni czas obserwacji 100 (3-300) miesięcy Nie stwierdzono różnic w 10-letnim przeżyciu (Grupa VR: 55,1 ± 4,8 vs Grupa CS: 64,2 ± 4,2, p = 0,16) oraz przeżyciu wolnym od zdarzeń (Grupa VR: 41,1 ± 4,8 vs 50,5 grupy CS: ± 4,8, p = 0.12). Jednak w grupie CS wykazano znacznie lepsze 10 letnie przeżycie wolne od zgonów z przyczyn sercowych (74,5 ± 3,7 vs 60,4 ± 4,8, p = 0,03) oraz od zdarzeń sercowych (55,6 ± 5,0 vs 45,0 ± 4,9, p = 0,04). Po skorygowaniu wskaźnika skłonności, wszystkie główne wyniki były znacznie lepsze w grupie CS. Nawet po wykluczeniu z analizy Coxa pierwszych 30 dni, w których śmiertelność była wyższa w strategii VR oraz zdobywano doświadczenie operacyjne, wyniki nadal wskazywały na przewagę strategii CS. W grupie CS wykazano ponadto znaczną poprawę frakcji wyrzutowej (+18 vs + 8%), wskaźnika objętości końcowo-skurczowej (-35 vs -20%) oraz indeksu kulistości (-6 vs + 9%).

Wnioski

Chirurgiczny remodeling lewej komory powinien prowadzić raczej do uzyskania fizjologicznego, stożkowatego kształtu komory, niż jedynie ogólnej redukcji objętości.
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia