Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Przegląd piśmiennictwa

 
 
 
Współczesny krwioupust w kardiochirurgii
Autorzy: Colleen G. Koch, Edmunds Z. Reineks, Anne S. Tang, Eric D. Hixson, Shannon Phillips, Joseph F. Sabik, III, J. Michael Henderson, Eugene H. Blackstone
Autor streszczenia: Adam Arendarczyk, Radosław Wilimski
Typ: Kardiochirurgia
Wydawca: Ann Thorac Surg 2015;99:779–85

Tematem pracy była ocena ilości krwi pobieranej do badań laboratoryjnych u pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym, od czasu chirurgicznej konsultacji do wypisania ze szpitala.

Metodologia

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku w Clevelend Clinic, u 1894 pacjentów wykonano operację kardiochirurgiczną – u 1867 podczas jednej hospitalizacji a u 27 podczas dwóch hospitalizacji. Objętość pobieranej krwi liczona była oddzielnie dla Oddziału Intensywnej Terapii (ICU), oddziałów zachowawczych i sumarycznie dla całego pobytu w szpitalu.

Wyniki

W trakcie badania wykonano 221498 testów laboratoryjnych – co daje 115 badań przypadających na jednego pacjenta. Najczęściej pobrano krew do badania gazometrycznych - 88068 razy, ponadto wykonano 39535 koagulogramów, 30421 badań morfologicznych krwi oraz 29374 badań biochemicznych. Średnia objętość krwi różniła się pomiędzy OIT a oddziałami zachowawczymi i wynosiła odpowiednio 332 ml i 118 ml. Średnia objętość dla całego pobytu w szpitalu wynosiła 454 ml. Operacje skojarzone wiązały się z większą ilością pobranej krwi, niż pojedyncze procedury; np. pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) wraz z procedurą zastawkową wymagały średniego upustu 653 ml (25-ty/75-ty percentyl, 428/1065 ml) w porównaniu do 448 ml (284/658ml) po izolowanym pomostowaniu tętnic wieńcowych i 338 ml (237/619) po izolowanych procedurach zastawkowych.

Wnioski

Całkowita objętość krwi pobieranej do badań szpitalnych waha się w granicach 1-2 jednostek krwi. Powinno się podejmować wszelkie starania aby ograniczyć objętość pobieranej krwi do minimum.
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia