Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Przegląd piśmiennictwa

 
 
 
Wpływ śródoperacyjnego monitorowania oksymetrii mózgowej na funkcje neuropoznawcze po CABG: prospektywne badanie z randomizacją
Autorzy: Zeljko Colak, Marko Borojevic, Anamarija Bogovic, Visnja Ivancan, Bojan Biocina, Visnja Majeric-Kogler
Autor streszczenia: Adam Arendarczyk, Radosław Wilimski
Typ: Kardiochirurgia
Wydawca: Eur J Cardiothorac Surg (2015) 47 (3): 447-454 doi:10.1093/ejcts/ezu193

Celem badania była ocena użyteczności nieinwazyjnego pomiaru oksymetrii mózgowej w celu zmniejszenia częstości występowania incydentów mózgowych po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego.

Metodologia

Przeprowadzono prospektywną, randomizowaną analizę 200 pacjentów włączonych do badania. Pacjentów podzielono na 2 grupy; pierwszą, w której użyto systemu INVOS (IN Vivo Optical Spectroscopy) i drugą grupę kontrolną, w której nie monitorowano oksymetrii mózgowej podczas operacji. W badaniu za punkty normy przyjęto standardowo rSO2 powyżej 80% wartości wyjściowej pacjenta lub powyżej 50% wartości bezwzględnej. U każdego pacjenta oceniano funkcje poznawcze przed i 7 dni po operacji.

Wyniki

Upośledzenie funkcji poznawczych 7 dni po operacji obserwowano znacznie rzadziej (p = 0,002) w grupie, w której używano INVOS (28%), w porównaniu z grupą kontrolną (52%). Śródoperacyjne stosowanie monitoringu INVOS wiązało się z mniejszą częstością występowania zaburzeń funkcji poznawczych (iloraz szans 0,21). Czynnikami prognostycznymi wystąpienia zaburzeń poznawczych po operacji były: starszy wiek, wyższy EuroSCORE i SAPS II (Simplified Acute Physiology Score), niższy poziom wykształcenia i utrwalone przedoperacyjne migotanie przedsionków. Pacjenci z wydłużonym spadkiem saturacji rSO2, definiowanym jako obszar rSO2 pod krzywą (AUC) większy niż 150 min% desaturacji poniżej 20% wartości wyjściowej lub AUC ponad 50 min% desaturacji poniżej 50% wartości bezwzględnej, wiązały się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych.

Wnioski

Stosowanie śródoperacyjnego monitorowania oksymetrii mózgowej, wiąże się ze znacznie mniejszą ilością zaburzeń funkcji poznawczych. Przedłużony spadek saturacji mózgowej rSO2 jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych.
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia