Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Przegląd piśmiennictwa

 
 
 
Zgodność grup krwi w układzie AB0 nie wpływa na poprawę rokowania pacjentów z grupą krwi AB po przeszczepie serca
Autorzy: Henrik Bergenfeldt, Peter Hoglund, Bodil Andersson, Goran Rådegran, Mattias Ohlsson, Johan Nilsson
Autor streszczenia: Adam Arendarczyk, Radosław Wilimski
Typ: Kardiochirurgia
Wydawca: Ann Thorac Surg 2015;99:762–9

Identyczne dopasowanie krwi w układzie grup ABO jest preferowane przed przeszczepem serca, jednak nie jest znany wpływ zgodności grup krwi na poprawę przeżycia i jakie są z tego korzyści. Wcześniejsze badania przyniosły sprzeczne wyniki i były oparte w większości na analizach jednoośrodkowych nie zawsze zawierających wyniki odległe. Niepełne dopasowanie grup krwi w układzie AB0 ma szczególne znaczenie w przypadku biorców z grupą krwi AB ponieważ mogą oni otrzymać narządy od dawców z dowolną grupą krwi. Tematem pracy było sprawdzenie hipotezy, że przeszczepy zgodne pod względem grupy ABO, wiążą się z wyższą przeżywalnością u biorców z grupą krwi AB.

Metodologia

Na podstawie danych rejestru Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Płuc i Serca, dopasowano dawców serca do biorców przeszczepów z grupą krwi AB. Do oceny wpływu grupy krwi na wyniki po przeszczepie użyto modelu hazardu Cox'a. Za pierwotny punkt końcowy obrano całkowitą śmiertelność w badanym okresie, niezależnie od przyczyny.

Wyniki

Badaniem objęto 3589 dorosłych pacjentów z grupą krwi AB którzy otrzymali przeszczep serca, reprezentujących 18085 pacjentolat. Nie wykazano istotnych różnic w przeżyciu przeszczepów identycznych pod względem grupy ABO w porównaniu z innymi. Wykazano natomiast istotną poprawę przeżywalności w grupie młodszych biorców (<55 lat) z grupą krwi AB poddanych transplantacji organów od dawców z grupą O, w porównaniu z AB (p =0,02).

Wnioski

Nie stwierdzono poprawy przeżycia u biorców z grupą krwi AB po przeszczepach identycznych pod względem grupy ABO. W grupie biorców poniżej 55 lat, wyniki sugerują lepszą przeżywalność biorców z grupą krwi AB po przeszczepie narządu od dawcy z grupą krwi O.
All rights reserved.
© Termedia sp z o.o. 2019
Wydawnictwo Termedia